Ochrana oznamovatelů v ČR

Ochranu oznamovatelů, neboli whistleblowing, přivádí do našeho právního řádu zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“). Cílem této právní úpravy je ochránit oznamovatele – tzv. whistleblowery, to vše v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie.

Oznámení k nám můžete podat, pokud jste náš:

 • současný či bývalý zaměstnanec, a to jak kmenový, tak přidělený;
 • uchazeč o zaměstnání, nebo o jinou obdobnou činnost;
 • absolvent odborné praxe či stáže;
 • dobrovolnický pracovník.

Oznamují se pouze protiprávní jednání - ta, která mají znaky trestného činu či přestupku s horní hranicí pokuty 100.000 Kč, porušují zákon o ochraně oznamovatelů, případně jiný právní předpis či předpis Evropské unie v oblastech vymezených § 2 odst. 1 písm. d) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Pojem Whistleblowing

Pod pojmem whistleblowing rozumíme oznamování protiprávního jednání, ke kterému došlo, nebo by mělo dojít v souvislosti s prací či jinou obdobnou činností oznamovatelů. Jinými slovy se jedná o možnost zaměstnance, případně jiných, zákonem stanovených osob, oznámit bez rizika jakéhokoliv postihu protiprávní jednání, o kterém se v souvislosti s výkonem své práce dozvěděl.

V ManpowerGroup s.r.o. (dále jen „ManpowerGroup“) dbáme na důsledné dodržování našeho Etického kodexu. Dohlížíme na to, aby veškeré naše jednání vůči Vám bylo plně v souladu s právními předpisy a naším etickým kompasem.

Proto pokud se domníváte, že jste v souvislosti s prací u naší společnosti narazili na jednání, které není v souladu s právními předpisy, neváhejte využít našeho oznamovacího systému níže. Rádi s Vámi danou záležitost vyřešíme – záleží nám na tom.

Jak můžete podat oznámení

Oznámit protiprávní jednání můžete prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému:

 • oznámení je možné podat prostřednictvím tohoto webového formuláře: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/cs/gui/52110/report.html, a to jak v českém, tak anglickém jazyce;
 • oznámení je možné podat prostřednictvím e-mailové adresy [email protected], a to v českém jazyce; o přijetí oznámení Vás bude Příslušná osoba informovat do 7 dnů od jeho podání;
 • oznámení je možné podat osobně – pokud si budete přát provést oznámení osobně, sdělte tuto informaci prosím skrze naši e-mailovou adresu [email protected], prostřednictvím které si s Vámi proškolená osoba pověřená přijímáním oznámení (dále jen „Příslušná osoba“ v přiměřené lhůtě (maximálně do 14 dnů od Vaší žádosti) domluví čas a místo osobní schůzky;
 • oznámení je možné podat rovněž telefonicky – pokud si budete přát provést oznámení telefonicky, sdělte tuto informaci prosím skrze naši e-mailovou adresu [email protected] spolu s Vaším telefonním číslem, aby se s Vámi mohla příslušná osoba spojit - Příslušná osoba Vás bude bezodkladně kontaktovat a umožní Vám podat oznámení telefonicky.

Vnitřní oznamovací systém by měl být využíván zejména v situacích, kdy není možné situaci řešit prostřednictvím jiných oznamovacích způsobů – prostřednictvím Vašeho nadřízeného, konzultanta či vedoucího dané pobočky, kteří jsou připraveni Vám pomoci a vyřešit Váš problém jako primární kontakt.

Kdo může oznámení podat

Oznámení může podat osoba, která v ManpowerGroup vykonávala, nebo vykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 Zákona o ochraně oznamovatelů, nebo osoba, která byla s ManpowerGroup v kontaktu v souvislosti s výkonem práce, nebo jinou obdobnou činností.

Společnost ManpowerGroup vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů (např. OSVČ, dodavatel).

Proces oznamování

Poté, co odešlete oznámení, Příslušná osoba Vás písemně vyrozumí o jeho přijetí, nejpozději do 7 dnů od přijetí tohoto oznámení, ledaže výslovně požádáte, aby Vám vyrozumění nezasílala, nebo by zasláním vyrozumění mohlo dojít k prozrazení Vaší totožnosti jiné osobě.

Příslušná osoba následně posoudí, zda Vaše oznámení vyhodnotí jako důvodné. Pokud bude Vaše oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné (nejedná se o protiprávní jednání, oznámení je nepravdivé, nespadá pod Zákon o ochraně oznamovatelů), Příslušná osoba Vás o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí a případně Vás poučí o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

V případě, že Vaše oznámení bude vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba učiní patřičné kroky ve smyslu § 12 odst. 5 Zákona o ochraně oznamovatelů, zejména navrhne nápravná opatření či opatření k předejití protiprávního stavu, případně postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.

O výsledku prošetření a o navržených opatřeních Vás bude Příslušná osoba informovat ve lhůtě 30 dnů od doby, co Vám přijde vyrozumění o přijetí oznámení. Ve složitých případech a poté, co budete o této skutečnosti písemně vyrozuměn, je možné tuto lhůtu prodloužit, a to maximálně dvakrát. Nejzazší termín pro vyřízení Vaší žádosti tak činí 90 dnů ode dne vyrozumění o přijetí oznámení.

Jak má oznámení vypadat

Oznámení má obsahovat:

 • údaje o jménu a příjmení – oznámení nelze podat anonymně;
 • datum narození;
 • jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele;
 • tyto údaje oznámení nemusí obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa;
 • podstatu oznámení.

Zákaz odvetných opatření

Odvetným opatřením se pro účely Zákona o ochraně oznamovatelů rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle § 4 odstavce 2 písm. a) až h) Zákona o ochraně oznamovatelů může způsobit újmu.

Jako oznamovatelé máte nárok na ochranu, pokud jste měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči Vám a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.)

Přijímání a vyřizování oznámení v rámci tohoto systému je nastaveno tak, aby nemohlo dojít k prozrazení Vaší totožnosti. S Vaší totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze Příslušná osoba, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Poučení pro oznamovatele

Měli byste vždy mít pádný důvod se domnívat, že Vámi oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání je sankcionováno a může Vám za něj být uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.

Vždy byste měli jednat v dobré víře, že Vámi podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Vnější oznamovací systém

Oznámení máte rovněž možnost podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti – jedná se o takzvaný vnější oznamovací systém, kdy oznámení můžete podat skrze webový formulář dostupný na stránkách Ministerstva.