Továrna budoucnosti

Podle studie Světového ekonomického fóra Future of Jobs Report 2018 65 % pracovních pozic, na kterých budou pracovat dnešní žáci, dosud neexistuje.

S rostoucí digitalizací, robotizací, implementací automatizovaných procesů do pracovních činností a nových aspektů průmyslu 4.0 očekáváme rostoucí poptávku po nových typech dovedností. Na jedné straně stoupá důležitost tvrdých znalostí, především těch technických, zároveň ale budou ve světě práce více než kdy dříve potřeba měkké dovednosti – komunikace, spolupráce, řešení problémů, adaptabilita, vytrvalost, a především schopnost naučit se v neustále měnícím se prostředí nové věci.

„Právě učenlivost považujeme za klíčovou kompetenci budoucnosti,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česko a Slovensko. „Jenom ten, kdo se bude umět přizpůsobit rychlým změnám na trhu práce a naučit se používat nové technologické a digitální postupy, bude v budoucím světě práce úspěšný.“

Předpokládáme zánik až 50 % pracovních pozic, které bude možné nahradit roboty a automatizovanými procesy. Zároveň už dnes víme, že roboti lidi nenahradí – s automatizací vznikají nová, více kvalifikovaná pracovní místa.

Jak tedy můžeme mladé lidi připravit na budoucí trh práce, o němž nevíme, jaký bude?

Rozvoj kompetencí budoucnosti (schopnost učit se, komunikační dovednosti, spolupráce, řešení problémů, adaptabilita a vytrvalost) je klíčem k tomu, aby mladí lidé byli „Ready for Work“, připraveni na svět práce.

Programy, které připravují mladé lidi na budoucí svět práce

„V ManpowerGroup nám záleží na tom, aby nastupující generace byla připravená na změny, které přinese budoucí svět práce. Podporujeme proto programy, které pomáhají mladým lidem objevit v sobě svůj potenciál a získat klíčové kompetence pro budoucí úspěšnou kariéru,“ uvádí Jaroslava Rezlerová.

GOMUN (Gymnázium Omská Model United Nations)

Logo GOMUN
Velmi zajímavá je mezinárodní studentská konference Gymnázium Omská Model United Nations (GOMUN), která je organizována studenty gymnázia bez zázemí a organizační podpory jakékoli neziskové nebo státní instituce. Studenti simulují zasedání Organizace spojených národů a na několik dní se vžívají do role diplomatů v OSN, kteří musí bojovat za zájmy svých zemí a zároveň se také musí umět dohodnout. Jednacím jazykem konference je angličtina.

Studenti Gymnázia Omská v termínu 8.–11. 11. 2019 opět pořádali konferenci pro studenty z celého světa. Klíčovým přínosem programu pro každého účastníka je schopnost diskutovat v angličtině, komunikovat argumentovat, vyjednávat a dojít ke kompromisům. Organizátoři, studenti gymnázia, navíc získávají další užitečné dovednosti – schopnost připravit konferenci po organizační, finanční i personální stránce.

„Účastníci, delegáti, dobrovolníci a organizátoři GOMUN konference prokazují již během svého studia schopnost stanovit si cíl, nadchnout se pro něj, vytrvat a dosáhnout jej. Prokazují schopnost komunikace, navíc v cizím jazyce. Tyto získané klíčové kompetence jsou kompetencemi budoucnosti a zvyšují šanci na výborné uplatnění,“ říká Jaroslava Rezlerová.

S tímto souhlasí i samotní organizátoři celé akce. „Model United Nations je, alespoň podle mě, dobrý doplněk klasické výuky, naučí vás celou řadu soft-skills, které škola často opomíná,“ vysvětluje Václav Brdek, vedoucí oddělení financí v projektu GOMUN. „Středobodem celého MUN je debata, schopnost komunikovat a dohodnout se. Člověk se naučí nejen mluvit na veřejnosti, ale i pracovat zodpovědně se zdroji, prezentovat svoje názory a celou řadu dalších dovedností. Pro nás jako organizátory je to zkušenost podobná organizaci jakékoliv jiné akce. Získáváme tedy zkušenosti z mnoha oblastí, např. účetnictví, grafika, webmastering, PR, HR, nebo dokonce catering.“

DOFE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu / The Duke of Edinburghs International Award)

Logo DofE
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je program neformálního vzdělávání, který dává mladým lidem rámec pro jejich osobní i osobnostní rozvoj. Účastníkem se může stát kdokoli ve věku 14–24 let. Program je vysoce inkluzivní, rozvíjet se v něm může každý – bez ohledu na to, z jakého pochází prostředí nebo lokality. „Jednou z klíčových hodnot DofE je rozmanitost. Každý mladý člověk musí mít možnost se rozvíjet, rozvíjet svůj potenciál bez ohledu na společenské zázemí, národnost, pohlaví, fyzické schopnosti, dovednosti nebo prostředí, kde žije,“ uvádí Tomáš Vokáč, ředitel DofE pro Českou republiku.

V současné době je v České republice v DofE zapojeno přes 4 500 mladých lidí ze státních i soukromých škol, sportovních klubů, dětských domovů a dalších organizací, kteří na sobě chtějí pracovat.

Mladý člověk si společně se svým mentorem / vedoucím stanovuje 4 cíle svého komplexního rozvoje – zlepšit se v konkrétní dovednosti, pravidelně sportovat, pravidelně se věnovat dobrovolné práci ve svém okolí, a nakonec s týmem vrstevníků naplánovat a prožít dobrodružnou expedici.Jedním z účastníků je i Kuba z Mladé Boleslavi, který nám popsal, jaké nové zážitky a užitečné zkušenosti získal a co mu účast v programu přinesla. Podívejte se na video.

„Absolventi kromě mezinárodně uznávaného certifikátu získávají klíčové dovednosti budoucnosti, a to zejména vytrvalost a adaptabilitu, angažovanost, spolupráci, schopnost komunikace a řešení problémů. Díky programu mohou mladí lidé objevit a naplno rozvíjet svůj potenciál. Certifikát DofE otevírá dveře zahraničních univerzit a umožňuje získat zajímavější práci,“ vysvětluje Jaroslava Rezlerová.

JA CZECH (Junior Achievement)

Logo JA
Českou pobočku globální organizace Junior Achievement zakládal ještě Tomáš Baťa s cílem vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce. Díky programu JA Studentská firma roku si studenti mohou vyzkoušet reálné podnikání v rámci své školní výuky.

Účastníci programu sestavují právní rámec firmy, vytvářejí podnikatelský plán, staví management firmy, vyrábí skutečný produkt nebo poskytují skutečnou službu, vedou účetnictví, sestavují výroční zprávu. Prochází celým cyklem podnikání. Po celou dobu jsou firmám k dispozici mentoři, kteří jim pomáhají se v tomto procesu zorientovat a předávají jim své zkušenosti z praxe.

„Program rozvíjí schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně se rozhodovat a nést odpovědnost. Podnikavost a angažovanost jsou další klíčové dovednosti, které pak zvyšují šanci na úspěch v neustále se měnícím světě práce,“ uvádí Kamila Žampachová, HR specialistka ManpowerGroup a mentorka jedné ze studentských firem JA.

„Prostřednictvím všech těchto projektů se děti dostávají z komfortní zóny, učí se komunikovat a spolupracovat v týmu, zdokonalují své měkké dovednosti i mnohé další specifické schopnosti,“ říká Jaroslava Rezlerová. „Kromě toho však ukazují proaktivní přístup k životu a vůli pracovat na sobě i nad rámec školních povinností. Když si zaměstnavatelé vybírají mezi absolventy, často volí právě takové uchazeče, protože mají velký potenciál do budoucna.“

Přihlaste se do našeho newsletteru.