Kapitalismus a globalizace učinily mnoho lidí bohatými – některé opravdu velmi bohatými – a miliony dalších vyvedly z chudoby. Ale za jakou cenu? Kolaps životního prostředí, klimatická nouze, rozšiřování nerovností mezi lidmi. Honba za ziskem za každou cenu upozadila lidi i jejich skutečný blahobyt, upozadila péči o planetu Zemi, na níž jsme závislí.

Co kdyby se ekonomiky, firmy a organizace snažily o něco víc než jen o krátkodobý zisk? Co kdyby se hlouběji zabývaly svou rolí ve společnosti a sloužily všem zúčastněným stranám? Takovou snahu bychom mohli nazvat kapitalismem zainteresovaných stran (stakeholder capitalism). Tento přístup by vytvářel globální ekonomiku, která by fungovala ve prospěch pokroku, lidí a planety.

Zainteresovaný kapitalismus

Klaus Schwab, německý ekonom, zakladatel a prezident Světového ekonomického fóra, popisuje tři modely hospodářského systému. Prvním z nich je akcionářský kapitalismus, přijímaný většinou západních firem a organizací, kdy je prvořadým cílem maximalizace vlastních zisků. Ve druhém modelu, státním kapitalismu, je ekonomika směřována do rukou vlády. Třetí model, zainteresovaný kapitalismus, staví soukromé společnosti do role správců s ohledem na sociální a environmentální výzvy současného světa.

Jak realizovat zainteresovaný kapitalismus?

Letošní virtuální setkání Světového ekonomického fóra otevřelo diskuze, jak transformovat ekonomiku tak, aby sloužila lidem a planetě.

Zainteresovaný kapitalismus lze měřit a implementovat pomocí ESG metrik. ESG (Environment, Social & Governance) je zkratkou pro odpovědný přístup, při kterém organizace kromě finančního zisku sledují také udržitelnost a společenský dopad svého podnikání. Součástí ESG metrik jsou například emise skleníkových plynů, rovnost v odměňování nebo politiky protikorupčního jednání. Více než 100 společností přistoupilo v rámci WEF (Světového obchodního fóra) k tomu, že kromě finančního reportingu zveřejňují také ESG reporting. Tyto společnosti se připojily k iniciativě Stakeholder Capitalism Metrics, a zavázaly se, že metriky ESG zahrnou do své výroční zprávy, nebo do zprávy o udržitelnosti. Cílem je, aby se koncepce udržitelnosti rozšířily dále na klienty, partnery, dodavatelské řetězce či konkurenty zapojených firem a organizací.

Zpočátku se ESG ukazatele zaměřovaly především na oblast klimatické krize a klimatické nouze, ale během pandemie COVID-19 se ukázalo, jak velký je význam S metrik, například rovnost odměňování nebo opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jak vložit „S“ do ESG

ManpowerGroup je jednou z největších personálních společností na světě, která se zabývá hledáním nejlepších řešení v oblasti HR. Zaměstnává více než 500 000 lidí v 75 zemích světa a v průběhu roku je v kontaktu s 2,5 miliony lidí, kteří pracují na různých zakázkách v rámci všech značek společnosti. ManpowerGroup je jednou ze společností, které se přihlásily k metrice Stakeholder Capitalism Světového ekonomického fóra.

„Jelikož společnost ManpowerGroup působí na trhu práce aktivně v tak velkém objemu, můžeme jasně pozorovat rozdělení trhu práce na ty, kteří mají, a na ty, kteří nemají. Ti první, kteří mají kvalifikaci, mohou se uplatnit, realizovat a vyhlížet zářnou budoucnost, a ti druzí, kteří zjevně bojují o svou existenci na nekvalifikovaných nebo málo kvalifikovaných pracovních místech, která se výrazně mění v důsledku technologického vývoje, globalizace, měnících se způsobů fungování organizací, a také dle vlastních preferencí organizací. Domnívám se, že je velmi důležité pomoci lidem překlenout tuto propast, která podle mého názoru nejen přetrvá i po pandemii, ale vlastně se ještě více prohloubí,“ uvádí v diskuzích Světového ekonomického fóra 2022 Jonas Prising, CEO ManpowerGroup Inc.

Příklad klíčových ukazatelů kapitalismu zainteresovaných stran

Metriky používané v ManpowerGroup například ukazují zastoupení žen a mužů v celé společnosti, a to zejména na vedoucích pozicích, což zahrnuje i správní radu. V různých zemích jsou nastaveny také sekundární cíle, například v USA je velmi důležité zastoupení lidí různých etnik v organizaci a na vedoucích pozicích. Jonas Prising sdílí svou zkušenost, zda zavedením metrik dochází ke zlepšení: „Když jsme začínali s metrikami našeho top managementu, zastoupení žen bylo 22 %. Velmi rychle jsme zvýšili toto zastoupení na 38 % na úrovni nejvyššího vedení a předpokládám, že v roce 2022 dosáhneme našeho cíle 40 %. Nový cíl chceme dále posunout na 50 %. Musím však říci, že stanovení cílů nestačí. Cíle musí upřímně a odhodlaně vzít za své vedení firem a organizací, především jejich generální ředitelé. Stejně jako je tomu u obchodních strategií.“

Leadeři firem nutně potřebují získat nové dovednosti a přijmout novou perspektivu. Z pohledu ekonomického systému zainteresovaných stran jsou tu leadeři nejen proto, aby řídili úspěšné podniky, ale také proto, aby přispívali k blahobytu míst, kde působí, lidí i komunit. V rychle se měnícím světě práce bude nejdůležitější přemýšlet o nových možnostech a příležitostech pro talentované lidi a přijmout rozmanitost myšlení a přístupů. Leaderům to pomůže rychleji se zorientovat v turbulentním a neustále se měnícím světě.

Smysluplná a udržitelná zaměstnanost pro všechny

Zatímco v environmentálních otázkách si většina organizací uvědomuje krizi v oblasti klimatu a to, že je potřeba směřovat k ekologicky udržitelnějšímu přístupu k planetě. Sociální aspekty zatím ale nejsou v metrikách ESG tolik zastoupeny, jak z institucionálního hlediska, tak z pohledu organizací.

„Z toho, co vidíme, však vyplývá, že rozdíly na trzích práce jsou skutečné. Během pandemie jsme se možná všichni ocitli ve stejné bouři, ale zjevně jsme nebyli na stejné lodi. Různé kategorie pracovníků pandemii prožívají velmi odlišně a upřímně řečeno, mnoho zaměstnanců prožívalo a stále prožívá mimořádně těžké období,“ doplňuje Jonas Prising. Za zásadní považuje, aby si lidé byli vědomi toho, že pro ně, pro jejich děti, rodinu i přátele existuje budoucnost. Varuje před tím, abychom nenechali na trhu práce vytvořit velké trhliny, které poté mohou vytvářet trhliny ve společnosti, v zemích, v národech. „Domnívám se, že určující výzvou naší doby je překlenout tyto rozdíly a vybudovat smysluplnou a udržitelnou zaměstnanost pro všechny,“ apeluje Jonas Prising.

Zainteresovaný kapitalismus jako nové paradigma

Diskuze letošního Světového ekonomického fóra ukazují, že jsme svědky posunu paradigmatu velkých společností od kapitalismu akcionářů ke kapitalismu zainteresovaných stran. Podnikání již není jen podnikání. Nejde jen o krátkodobé zisky. Dnes jde firmám o víc, o to, aby hrály určitou roli ve společnosti, aby se jim dařilo dobře, a aby se dařilo dobře i jejich okolí. A ESG metriky jim v tom pomáhají.

🎧 Zaujalo vás toto téma? Poslechněte si všechny detaily v podcastu Capitalism at work
▶️ nebo se podívejte na záznam z panelové diskuse Renewing a Global Social Contract

Profil Lenka

Lenka Vokáčová

Relationship Manager

Přihlaste se do našeho newsletteru.