Novela zákona o zaměstnanosti a s tím spojená méně rozsáhlá novela zákoníku práce vstoupila v platnost od 1. července 2024. Podstatnou změnou v novele zákoníku práce je pro zaměstnavatele evidence zaměstnanců pracujících na základě Dohod o provedení práce. Klíčovou změnou v zákoně o zaměstnanosti je včlenění nového paragrafu zejména za účelem snížení administrativní zátěže při vysílání zaměstnanců v rámci Evropské unie na území České republiky.

Hlášení všech zaměstnanců pracujících na Dohodu o provedení práce

Dohody o provedení práce prošly v posledních měsících několika novelami. Doposud platila povinnost zaměstnavatelů evidovat všechny zaměstnance pracující na Dohodu v případě, že vznikla účast na důchodovém či nemocenském pojištění. Od 1. července 2024, platí pro zaměstnavatele nová povinnost v podobě elektronické evidence všech zaměstnanců pracujících na Dohodu u České správy sociálního zabezpečení. „Dohody se tak přiblížily hlavním pracovním poměrům a firmy si tak logicky stěžují, že se jim zvýšila administrativa a náklady a novela jim ztížila využívání dohod. Vyšší administrativní zátěž spočívá především v tom, že se musí evidovat, účtovat a proplácet položky, na které byl dříve nárok u pracovních smluv. Jedná se o evidenci, dále například i o plánovaní a účtování dovolených,“ zmínil pro několik médií náš manažer náboru a marketingu Jiří Halbrštát.

Hlášení jsou pouze v elektronické podobě bez ohledu na účast zaměstnanců na důchodovém a nemocenském pojištění. Hlášení o výši příjmů zaměstnanců na Dohodu se budou zasílat jedenkrát měsíčně, konkrétně do 20. dne následujícího měsíce. Termínem prvního podání a přihlášení zaměstnanců, je 20. srpna. Zároveň toto hlášení se bude užívat v případě účasti či neúčasti na nemocenském pojištění.

Dohody o provedení práce, uzavřené do 30. června, se musí také zaznamenat. Proto doporučujeme ukončit stále platné Dohody u zaměstnanců, kteří pro Vás ale ve skutečnosti nepracují. V hlášení je proto nutné uvést všechny dříve uzavřené Dohody, tedy i v případě zaměstnanců, kteří v dané období vůbec neodvedli činnost. Termín zaznamenání takto uzavřených Dohod, je právě 20. srpna 2024.

Zároveň vznikla k 1. červenci povinnost všechny nově příchozí zaměstnance, pracující na Dohodu evidovat, spolu s výší příjmů z těchto Dohod. Nástupy nových dohodářů je nutné hlásit do 8. dne od nástupu, poté pouze jedenkrát měsíčně výši příjmů, jak je popsáno výše. Všechny potřebné přihlašovací, odhlašovací a evidenční formuláře jsou dostupné na ePortálu ČSSZ, případně přes mzdové a personální SW zaměstnavatele. Zaměstnavatelé, kteří nebyli přihlášeni v registru České správ sociálního zabezpečení, mají tuto povinnost stanovenou do 31. července 2024.

Cílem této novelizace a evidování všech Dohod je i nastavení limitů v případě pojistného. Dle původních návrhů se měli odvody pojistného stanovovat dle zaměstnanců na Dohodou pracujících u více zaměstnavatelů nebo naopak pouze u jednoho zaměstnavatele. Ovšem tento návrh byl změněn a aktuálně nadále platí jednotný limit 10 000 Kč při kterém se nemusí v daném měsíci pojistné odvádět. V této věci změna nastane až k 1. lednu 2025.

Usnadnění postupu při vysílání zahraničních zaměstnanců na naše území

Nejrozsáhlejší změna zákona o zaměstnanosti souvisí s vysíláním zaměstnanců ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a v této souvislosti byl zařazen nový paragraf 101a. Důvodem tohoto kroku je zejména zpřehlednění zákonné úpravy a snížení administrativní zátěže, jelikož Česká republika byla, spolu s dalšími státy Evropské unie, napomínána za nadměrnou administrativní zátěž na úkor zaměstnavatelů.

Předchozí právní úprava byla rozdělena do několika paragrafů, která je nově nahrazena jedním centrálním paragrafem, kde zaměstnavatelé naleznou potřebné informace. Co přinesl nový paragraf 101a zákona o zaměstnanosti?
👉 Nově se vyslání zaměstnance hlásí Státnímu úřadu inspekce práce, kde do 30. července tímto místem byla krajská pobočka Úřadu práce. Pro zahraniční společnosti byla situace komplikovaná k určení příslušnosti a Úřady práce stejně kontaktovali orgány Inspekce práce z důvodu případné kontroly. Agentury práce mají za povinnost navíc v den zahájení oznámit MPSV údaje dle § 61 odst. 1 nebo 3 zákona o zaměstnanosti a dobu výkonu činnosti (nutné je dodržet písemnou formu).
👉 Je zachována povinnost informovat o nástupu vyslaného zaměstnance nejpozději v den nástupu k výkonu práce. Oznámení ovšem bude prováděno elektronicky prostřednictvím formuláře v informačním systému stanoveným Státním úřadem inspekce práce.
👉 Informace uváděné ve Formuláři jsou vedeny v odstavci 3 § 101a, kromě identifikačních údajů o zaměstnavateli a zaměstnanci, se bude zaznamenávat i datum zahájení vyslání, spolu s informací o plánovaném trvání delším než 12 měsíců, a jeho předpokládané ukončení. V případě nahrazení jiným zaměstnancem v rámci stejného plnění pracovního úkolu na stejném místě se doby vyslání sčítají. Závěrem se vymezí poskytovaná služba a ekonomické činnosti spolu s údaji příjemce služby.

Zaznamenává se i forma vyslání zaměstnance, a to třemi stanovenými způsoby k:
1. právnické nebo fyzické osobě na základě smlouvy k výkonu práce na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy,
2. jako obchodní korporace s umístěním na území členských států Evropské unie z korporace do odštěpného závodu, který je umístěn na území České republiky,
3. jako agentura práce dočasně přidělila svého zaměstnance uživateli se sídlem nebo vykonávající činnost na území některého členského státu na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti.

Zaměstnavatel má za povinnost předložit kopii dokladu potvrzující pracovněprávní vztah, pokud je v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být přeloženo do českého jazyka, kde tato povinnost je na straně zaměstnavatele.

K 30. červnu byla zrušena povinnost mít na pracovišti fyzicky kopii dokumentů v listinné podobě, jelikož bude k dispozici v databázi a bude snížena administrativní zátěž. Zákoník práce tuto změnu reflektuje v § 319a, ve kterém odkazuje právě na nový § 101a zákona o zaměstnanosti.

Další změny

Evidence volných pracovních míst

Rozšíření charakteristiky volných pracovních míst, dle určení druhu práce na základě Klasifikace volných míst CZ-ISCO, upraveno § 37 zákona o zaměstnanosti.

Krajská pobočka Úřadu práce vyřadí z evidence volná místa po 6 měsících ode dne oznámení zaměstnavatelem. Důvodem je zamezení případného zkreslení statistik a také pokud zaměstnavatel neposkytne součinnost k obsazení místa, například není k zastižení na kontaktní adrese.

Oznamovací povinnost

Zaměstnavatel doručuje pouze dálkovým přístupem, tedy formou datové zprávy, Úřadu práce nebo informačním systémem dle vyhlášky MPSV č. 117/2024 Sb., o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností. Je nutné dodržet postup stanovený na základě § 87 a § 88 zákona o zaměstnanosti, jelikož pokud nejsou splněny podmínky vyhláškou, respektive její přílohou, nepřihlíží se k ní.

Volný vstup na trh práce cizincům

Na základě § 98 zákona o zaměstnanosti přibyla nová skupina cizinců, kteří jsou občany států uvedených na seznamu, u kterých není nutné povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově vedeného zaměstnance nebo modrá karta. Seznam států je stanovený vládou na základě projednání s Radou hospodářské a sociální dohody dle aktuální situace na trhu práce a výsledkem bude rychlejší příchod zaměstnanců ze zahraničí na trh práce, nižší administrativa a rychlejší obsazení volných pracovních míst spolu se zvýšením efektivnosti ekonomiky.

V den psaní tohoto článku, je seznam států upraven nařízením vlády č. 158/2024 Sb. o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta. Aktuálně se jedná o Australské společenství, Japonsko, Kanadu, Korejskou republiku, Nový Zéland, Singapurskou republiku, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy Americké a Stát Izrael.

Přihlaste se do našeho newsletteru.