Lidí s požadovaným profilem je stále méně a situace se bude pro zaměstnavatele velmi rychle zhoršovat. Svět se nachází na prahu nové doby, v níž se hlavním motorem ekonomického růstu stane přístup k lidem se správnými schopnostmi a dovednostmi („talentům“). Prvořadým úkolem pro všechny subjekty na trhu práce (nejen pro zaměstnavatele, ale i státy a samotné jednotlivce) bude umět se tomuto trendu přizpůsobit.

V minulosti vedla lidská vynalézavost, úsilí a inovace k využívání nových materiálů, ke vzniku nových technologií a tím ke změně uspořádání světa. Materiály, které tato období poznamenaly, daly vzniknout i jednotlivým názvům lidského vývoje – doba kamenná, doba bronzová a doba železná. Postupem času se lidské éry začaly označovat podle jednotlivých oblastí vývoje – průmyslový věk, kosmický věk a informační věk.

Nyní se v důsledku demografického vývoje, technologického pokroku, změn postojů jednotlivců a globalizace dostávají do popředí samotné lidské schopnosti a dovednosti – a ty se samy o sobě stávají vzácným zdrojem, který bude katalyzátorem velkých změn – ekonomických, politických i sociálních. Přístup k talentům se stává důležitější než přístup ke kapitálu nebo technologiím. Proto hovoříme také o přechodu od kapitalismu k „talentismu“.

Globální krize donutila zaměstnavatele, aby produkovali více se stejným objemem lidských zdrojů. Někteří si uvědomili skutečné možnosti lidských zdrojů: se správnými lidmi na správném místě a ve správný čas mohou dosáhnout nejen stejných výsledků jako před krizí, ale i lepších, a to za vynaložení menších nákladů! Potřeba snižování nákladů má za následek inovace, které jsme nikdy před tím nezažili. Úspěšnými budou ty společnosti a jednotlivci, kteří dokáží využít to, co se během krize naučili. Zaměstnavatelé budou muset změnit přístup ke svým zaměstnancům a klást mnohem větší důraz na jejich rozvoj, motivaci a efektivní organizaci.

Bude také stále náročnější správné talenty vyhledat. Podle našeho celosvětového průzkumu, který provádíme každý rok, uvádělo i v posledních 2 letech 30 % firem, že má potíže s obsazením klíčových pracovních pozic. Ukázalo to, že i v době vysoké nezaměstnanosti a ekonomického poklesu zůstává obtížné vyhledat správné zaměstnance. Požadavky firem se v důsledku technologického pokroku a globalizace velmi rychle mění. Naopak stárnutí populace, neadekvátní kvalifikační struktura a změna životních postojů a motivací lidí vede k tomu, že je potřebných „talentů“ k dispozici stále méně.

Globální změny

S ozdravováním globální ekonomiky dochází k nejsilnějšímu ekonomickému růstu především v rozvojových ekonomikách. Rozvojové země se čím dál více blíží vyspělým a vznikající bohatá střední třída se rozšiřuje od Číny po Indii, od Indonésie po Brazílii, a dále tak zvyšuje poptávku po kvalifikovaných zaměstnancích na domácích trzích. Tato nastupující mocenská centra potřebují více vysoce kvalifikovaných pracovníků, vyškolených na úrovni mezinárodních standardů, než mají v současné době k dispozici.

To znamená, že poptávka po specifických kvalifikacích zdaleka převyšuje nabídku i vzdělávací kapacitu. Tyto země bývaly navíc zdrojem kvalifikovaných pracovníků pro vyspělé země. Jejich rostoucí životní úroveň ale způsobí výrazné zpomalení mezinárodní pracovní migrace a celosvětovou válku o talenty.

Naneštěstí je celosvětově velmi těžké přesně tyto kvalifikace najít a tím se stále více rozevírají nůžky mezi dostupnými profily zaměstnanců a profily požadovanými zaměstnavateli. Tím vzniká paradox souběžné existence vysoké nezaměstnanosti a velkého počtu volných míst. Při hledání vhodného zaměstnance nejde jen o správnou kvalifikaci. Důležité je vyhledat uchazeče, který vyhovuje požadavkům organizace, má ty pravé dovednosti, chování, způsob práce a schopnost pracovat v chaotickém, globálním prostředí.

Prudké změny v rozvojových zemích a rychlý technologický rozvoj mají za následek, že některé kvalifikace budou brzo zastaralé. V mnoha zemích po celém světě (včetně většiny zemí OECD a Číny) má stárnoucí populace spolu s mladými lidmi bez zaměstnání za následek nedostatek potřebných profilů pracovníků, který bude stále stoupat. Například od roku 2011 po dobu následujících 19 let dosáhne každý den 10 000 lidí z generace baby boomers věku 65 let. Podle posledního průzkumu „Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací“, provedeného společností Manpower u 35 000 zaměstnavatelů, má 34 % z nich problém s obsazením klíčových míst, které jsou nezbytné pro úspěch organizace.

Společnosti i vlády budou muset za účelem své prosperity a dalšího rozvoje zaujmout a motivovat starší lidi, aby déle pracovali, a najít způsob, jak získat a vyškolit mladou generaci. Důležitým aspektem bude sladění školicích a vzdělávacích systémů s kvalifikacemi, které požadují zaměstnavatelé. Stejně tak bude vyvíjen tlak na jednotlivce, aby byli otevřeni dalšímu vzdělávání, v průběhu své kariéry se stále rozvíjeli a využívali svůj lidský potenciál.

Vlády, společnosti i jednotlivci budou muset uplatnit nový, společný přístup, aby našli způsob, jak rozvíjet existující schopnosti a dovednosti. V minulosti potřebovaly společnosti pro svůj růst přístup ke kapitálu. S postupem času vidíme, že místo kapitálu jsou důležitější „talenty“ (lidé s potřebnými schopnostmi a dovednostmi). Vzniká tak nový dominantní zdroj úspěchu a ekonomického rozvoje. Jsme svědky posunu od kapitalismu k „talentismu“, kde se moc a rozhodování jasně přesune do rukou „talentů“.

Individuální přístup

Nový věk je spojen se změnou preferencí a motivací zaměstnanců. Zaměstnavatelé proto musí přistupovat ke svým stávajícím i potenciálním zaměstnancům individuálně. Technologie a nárůst sociálních médií vedly k mnohem větší transparentnosti firem a umožnily lidem komunikovat téměř s kýmkoliv a kdekoli – ať je to zaměstnavatel se zaměstnancem, nebo obchodník se zákazníkem.
Lidé si zvykli na rychlejší možnosti komunikace. V současném světě vzájemně propojených sociálních sítí, dostupných informací, zanechává vše, co každý z nás udělá nebo řekne, stálou stopu, která bude kdykoli dohledatelná. K dosažení respektu a loajality současných i budoucích zaměstnanců musí být společnosti více transparentní a otevřené, než tomu bylo v minulosti.

Technologická (r)evoluce

Technologie mění způsob, jakým jednáme, žijeme a pracujeme. Umožňuje rychlou a nefiltrovanou výměnu nápadů a inovací ve světě, který je stále více propojen. Nyní se nacházíme v době třetí generace informačních technologií.

Zmenšující se elektronická zařízení s narůstající výkonností významně změnila způsob týmové práce i práce jednotlivců. Umožnila práci na dálku i flexibilní práci a předefinovala způsob spolupráce v případě, kdy je do procesu zapojeno mnohem více lidí. To platí především v rozvojových ekonomikách, kde přístup k mobilním technologiím vzrostl strmě vzhůru. Technologie srovnala všechny rozdíly a umožnila kvalifikovaným lidem překonat překážky v podobě státních hranic či přistěhovaleckých limitů, získat práci kdekoliv na světě, a navíc diktovat si podmínky jak, kdy a kde budou pracovat.

Dnešní organizace mají možnost využít propojovací síly internetu, sociálních sítí a dostat se k lidským zdrojům ve formě virtuálních pracovních sil. Tyto zdroje byly v minulosti neviditelné a nepřístupné. Lidé, kteří se nemohli zapojit do trhu práce z náboženských nebo kulturních důvodů, nebo kvůli svému handicapu, mohou nyní pracovat prakticky kdekoliv.

Rychlý rozvoj informačních technologií znamená, že nezáleží na tom, co víme, ale na tom, co jsme schopni zjistit. Samostatná práce má menší váhu než práce v týmech, spolupráce se stává nezbytnou a hierarchie ztrácí smysl. Kde pracujeme a jak vypadáme, když pracujeme, není tak důležité, jako čím můžeme přispět. Technologie hrála klíčovou roli v rozvoji věku lidstva a s největší pravděpodobností bude hrát klíčovou roli ve způsobu, jak získáme a budeme rozvíjet lidské schopnosti a vlastnosti, které nás tímto věkem povedou. Technologie ve své podstatě lidi osvobodila.

Mgr. Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika

Dokumenty ke stažení

Úvod do tématu podle Jeffrey A. Joerres, Chairman, CEO and President, Manpower Inc.

Vstupujeme do VĚKU LIDSTVA

Přihlaste se do našeho newsletteru.